Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 
Artikel 1. Toepasselijkheid:

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Abbenhuis Textiel zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Abbenhuis Textiel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Abbenhuis Textiel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten:

2.1
Alle aanbiedingen van Abbenhuis Textiel zijn vrijblijvend en Abbenhuis Textiel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4.

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Abbenhuis Textiel. Abbenhuis Textiel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Abbenhuis Textiel dit mee binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen:

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaande aan de levering. Nadat uw bestelling bij ons is gearriveerd, ontvangt u van ons per e-mail een orderbevestiging met daarin het ordernummer van uw bestelling. U kunt dan overgaan tot het overmaken van het totaalbedrag op onze rekening onder vermelding van het u toegekende ordernummer.

3.3
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Abbenhuis Textiel gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Abbenhuis Textiel.

3.5
De verzendkosten worden vermeld op de factuur op internet en de orderbevestiging.

Artikel 4. Levering:

4.1
De door Abbenhuis Textiel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud:

5.1

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Abbenhuis Textiel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten:

6.1
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Abbenhuis Textiel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid:

7.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Abbenhuis Textiel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen achtenveertig (48) uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Abbenhuis Textiel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan minus de verzendkosten te restitueren.

7.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Abbenhuis Textiel te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product niet gedragen, niet gewassen, in originele verpakking en onbeschadigd is. Tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie:

8.1

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Abbenhuis Textiel, dan wel tussen Abbenhuis Textiel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Abbenhuis Textiel, is Abbenhuis Textiel niet aansprakelijk.

Artikel 9. Overmacht:

9.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Abbenhuis Textiel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Abbenhuis Textiel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Abbenhuis Textiel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen:

10.1
Indien u aan Abbenhuis Textiel schriftelijk opgave doet van een adres, is Abbenhuis Textiel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Abbenhuis Textiel schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2
Wanneer door Abbenhuis Textiel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ruud Abbenhuis Textiel deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Abbenhuis Textiel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Abbenhuis Textiel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4
Abbenhuis Textiel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

11.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Alle teksten in deze webshop zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze webshop mag openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Alle foto's en teksten op deze website zijn eigendom van Abbenhuis Textiel. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbenhuis Textiel.
Artikel 12. Privacy policy:

12.1

Voor elk bezoek aan een van onze webshops, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid. 
Dankzij een SSL certificaat zijn al uw gegevens bij Abbenhuis Textiel strikt beveiligd. Zo blijven uw gegevens steeds vertrouwelijk en niet leesbaar door derden. Deze SSL beveiliging is zichtbaar op het moment dat u start met de afrekening in de adresbalk waar het webadres wordt voorafgegaan door de vermelding https:// en de afbeelding van een hangslotje.
Abbenhuis Textiel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Abbenhuis Textiel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Abbenhuis Textiel  gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u over het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Uw bestelling zal worden verzonden met Postnl. Abbenhuis Textiel verstrekt Postnl uw adres gegevens en emailadres voor het verzenden van een track and tracenummer waar u uw bestelling mee kunt volgen.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet op prijs stelt, kun u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@abbenhuistextiel.nl

12.2 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie:
Abbenhuis Textiel kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die wij krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze sites verder te ontwikkelen en te verbeteren.

12.3 Abbenhuis Textiel verkoopt uw gegevens niet:
Abbenhuis Textiel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig in onze webwinkels.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan de onze webwinkels gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

12.4 Cookies
Om u beter van dienst te zijn maken de webshops van Abbenhuis Textiel gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Dankzij deze cookies kan Abbenhuis Textiel haar webshops en advertenties aanpassen aan uw interesses. Door onze webshops verder te bezoeken gaat u akkoord met het verwerken van de gegevens die wij hebben verkregen met behulp van deze cookies. Onze webwinkels gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij een van onze webwinkels geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Abbenhuis Textiel, dan kunt u altijd per e-mail een bericht sturen.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Abbenhuis Textiel, dan kunt u altijd per e-mail een bericht sturen.

© 2006 – 2022 Abbenhuis Textiel